ภาษาไทย Русский English
Православная Церковь в Таиланде (Московский Патриархат)

Menu:

กิจกรรม:

15 ตุลาคม ค.ศ. 2016:
พระสังฆราชคิริลล์แห่งกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ได้ส่งสาร์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด...

14 ตุลาคม ค.ศ. 2016:

รายละเอียด...

25 อาจ ค.ศ. 2016:
พระสังฆราชแห่งกรุงมอสโกและรัสเซียคิริลล์มีความสุขการก่อสร้างพระวิหาร เซราฟิม ซารอวซกีย บน เกาะพงันประเทศไทย

รายละเอียด...

19 อาจ ค.ศ. 2016:
ได้มีพิธีศีลมหาสนิทครั้งแรกของศาสนิกชนคริสต์ บนเกาะพงัน

รายละเอียด...

15 อาจ ค.ศ. 2016:
เเขกของโบสถ์เซนต์นิโคลัสในกรุงเทพฯ

รายละเอียด...

06 อาจ ค.ศ. 2016:
พระสังฆราชคิริลล์แห่งกรุงมอสโกและรัสเซีย

รายละเอียด...

20 เมษายน ค.ศ. 2016:
หนังสือ "กฎเกณฑ์ของพระเจ้า" ได้แปลเป็นภาษาลาวและได้รับการตีพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ เมื่อ

รายละเอียด...

08 เมษายน ค.ศ. 2016:
พิธีถวายตัวเป็นนักพรต ของศาสนาคริสต์ออธอร์ด๊อกซ์ เป็นงานอันทรงเกรียติยิ่ง พิธีได้จัดขึ้นณ. โบสถ์อัสสัมชัญอันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีในจังหวัดราชบุรี

รายละเอียด...

04 ตุลาคม ค.ศ. 2013:
เริ่มงานจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่เกาะสมุย

รายละเอียด...

03 ตุลาคม ค.ศ. 2013:
วันเฉลิมฉลองนักบุญแห่งนามของเจ้าอาวาสอเล็ก (ชีรีปานิน)

รายละเอียด...ประกาศรับสมัครนักเรียนศาสนา

มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย รับสมัครผู้เข้าศึกษาในการเตรียมความพร้อมเป็นชาวออร์โธด็อกซ์คริสเตียน

โปรแกรมภาคการศึกษา

  1. เรียนภาษาอังกฤษ
  2. เรียนภาษารัสเซีย
  3. เรียนวิชากฎบัญญัติแห่งพระผู้เป็นเจ้า (บนเพื้นฐานความเชื่อของออร์โธด็อกซ์คริสเตียน)
  4. เรียนวิชาประวัติศาสตร์

ระยะเวลาการศึกษาและเตรียมตัว ๑ ปี ที่เมืองไทย

Приемные экзамены в Санкт-Петербургскую Духовную Семинарию ผู้เข้ารับการศึกษาต้องเป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-28 ปี โสด การศึกษาม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปสุภาพเรียบร้อย มีจิตใจที่ดีงาม มีความเสียสละ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่จำกัดด้านความเชื่อทางด้านศาสนามาก่อน แต่บุคคลผู้นี้จะต้องเข้าศีลล้างบาปเป็นชาวคริสต์เตียนออร์โธด็อกซ์หลังจากสำเร็จการศึกษา 1 ปี ที่เมืองไทยแล้ว และอยู่ช่วยงานด้านศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ต่อไป

ผู้ที่ประสงค์ที่จะเข้ารับการศึกษา ต่อที่ประเทศรัสเซีย จะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและส่งมาตามที่อยู่ ของมูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย พร้อมทั้งแนบใบตรวจสุขภาพมาด้วย

แบบฟอร์ม (, )

ผลของการรับเข้าศึกษานั้นจะทราบได้ หลังจาก ได้มีการเข้ามาสนทนาสัมภาษณ์ กับพระเจ้าอาวาสโบสถ์คริสเตียนออร์โธด็อกซ์ที่กรุงเทพฯ

Выпуск в семинарии

การเตรียมการและการให้การช่วยเหลือ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษานั้นจะได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนดังนี้: อาหารสามมื้อต่อวัน และเงินทุนค่าใช้จ่ายเดือนละสามพันบาท นอกเหนือจากนี้ ผู้ที่จะต้องให้การช่วยเหลือทางครอบครัวที่ยากจนของตนเอง สามารถรับเพิ่มเติมได้อีก สองพันบาทต่อเดือน (มีการพิจารณาตามความเป็นจริง)

На богослужении в храме หลังจากสิ้นสุดการเรียนรู้ในหนึ่งปีที่ประเทศไทยแล้ว บุคคลผู้นี้สามารถที่จะเดินทางเข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์คริสต์เตียนออร์โธด็อกซ์ ที่ประเทศรัสเซียได้ต่อไป เป็นระยะเวลา ๖ ปี การศึกษา และจะได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการไปศึกษาเช่นเดิม

หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วบุคคลบุคคลดังกล่าวอาจได้รับการอุปสมบทแต่งตั้งเป็นบาทหลวงเพื่อรับใช้ศาสนจักรคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ ที่ กรุงเทพฯ หรือชลบุรี หรือภูเก็ต หรือราชบุรี หรือเกาะสมุย ต่อไป

ติดต่อ

บาทหลวงดนัย วรรณะ เบอร์ติตต่อ 0858790329
ที่อยู่ มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย
เลขที่ 19 ซอย 3 ถนน สุโขทัย แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
อีเมล์: